Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου Περιβάλλοντος, επικεφαλής της παράταξης “Αττική Πράσινη περιφέρεια” Ν. Παπαδάκη
H Περιφέρεια πρωτοστατεί στην περιβαλλοντική θωράκιση της νέας οριοθέτησης του Κηφισού

Για την περιβαλλοντική θωράκιση του τμήματος του Κηφισού από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό πρωτοστατεί η Περιφέρεια Αττικής και καταλυτικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και επικεφαλής της παράταξης “Αττική Πράσινη περιφέρεια”, κ. Νίκου Παπαδάκη.
Συγκεκριμένα, στην εισήγησή του για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Διευθέτησης Οριοθέτησης του Ποταμού Κηφισού στο τμήμα από Τρεις Γέφυρες Ανάντη Κόκκινου Μύλου έως Αττική Οδό, η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή από το Σώμα, ο κ. Παπαδάκης γνωμοδότησε θετικά σημειώνοντας ότι η τελική λύση που θα εφαρμοσθεί, θα πρέπει να εξαντλεί όλα τα περιθώρια για την ικανοποίηση στο μέγιστο βαθμό των ακολούθων απαιτήσεων:
• οι απαραίτητες διευθετήσεις να γίνονται με χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον
• καταγραφή και, κατά προτεραιότητα, κατεδάφιση όλων των μη σύννομων κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στην κοίτη των ρεμάτων
• διατήρηση της ανοικτής κοίτης και της φυσικής διατομής και, κατά το δυνατόν, επανάκτηση της φυσικής κοίτης
• ανάδειξη των ιδιαίτερων φυσικών σχηματισμών των ρεμάτων και των πολιτιστικών χαρακτηριστικών που συναρτώνται με τη φυσική τους λειτουργία
• δημιουργία κατά το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό παραρεμάτιων ζωνών προστασίας ανοικτών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, υπαίθριος αναψυχής και αθλητισμού στον εξωαστικό χώρο και στον αστικό χώρο, καθώς και μεταβατικών ζωνών χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης προς τις παραρεμάτιες ζώνες
• δημιουργία εκατέρωθεν του ρέματος διαπερατών πεζοδρομίων ή πεζοδρόμων καθώς και γραμμικών πάρκων και στοιχείων σύνδεσης αστικού περιαστικού πρασίνου, ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά και παράλληλα με άλλους χώρους πρασίνου και πιθανούς αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους
• όλα τα υψίκορμα δένδρα για τα οποία ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την απομάκρυνσή τους να μετεφυτευθούν σε παραπλήσιες θέσεις ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να προγραμματισθεί η φύτευση αντίστοιχου αριθμού και είδους στελεχών σε επιλεγμένες θέσεις, μετά από σχετική φυτοτεχνική μελέτη.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η παραπάνω παρέμβαση της Περιφέρειας και του κ. Παπαδάκη είναι εξόχως σημαντική γιατί Φορέας του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με αυτόν τον τρόπο πιέζεται ώστε να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική θωράκιση του έργου.

Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει
Στον Κηφισό ποταμό έχουν κατασκευαστεί μια σειρά αντιπλημμυρικών έργων ιδιαίτερα στο κατάντη του Κόκκινου Μύλου τμήμα του. Με τα σημαντικά αυτά έργα διευθετήθηκε πλήρως η κοίτη του π. Κηφισού κατάντη του Κόκκινου Μύλου.
Η αναγκαιότητα κατασκευής των έργων διευθέτησης στον Κηφισό ποταμό προκύπτει από καταγεγραμμένες καταστροφές που προκλήθηκαν μετά από πλημμυρικά γεγονότα που κατά καιρούς έχουν σημειωθεί.
Ο Κηφισός ποταμός στο ανάντη του Κόκκινου Μύλου τμήμα του προστατεύεται από το ΠΔ «Καθορισμός ζώνης προστασίας του Κηφισού ποταμού και των παραχειμάρρων»(ΦΕΚ 632/Δ/27-6-1994) Το υπό μελέτη τμήμα ανάντη του Κόκκινου Μύλου είναι το πλέον κατάντη μη διευθετημένο τμήμα του Κηφισού ποταμού. Στο τμήμα αυτό όμως έχουν γίνει πολυάριθμες τοπικές αυθαίρετες επεμβάσεις (τυπικά τοίχοι από σκυρόδεμα παράλληλα προς τη ροή) από παρόχθιους ιδιοκτήτες οι οποίες μετέβαλαν σημαντικά χαρακτηριστικά του ποταμού στη θέση επέμβασης και κατά κανόνα είναι δυσμενείς για το περιβάλλον.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει προβεί πρόσφατα σε τοπικού χαρακτήρα αντιπλημμυρικές επεμβάσεις στο προαναφερόμενο τμήμα (κυρίως ενίσχυση πρανών με συρματοκιβώτια αλλά και λιθόκτιστους τοίχους). Η διευθέτησή και οριοθέτηση του__ π. Κηφισού με το υπό μελέτη έργο αποσκοπεί στην επίλυση χρόνιων πλημμυρικών προβλημάτων και κρίνεται ως μεγάλης σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία εκτεταμένων περιοχών εντός αστικού ιστού.
Με την οριοθέτηση του Κηφισού ποταμού, καθορίζονται οι απαιτούμενες ζώνες διέλευσής του γεγονός που θα αποτελέσει φραγμό σε μελλοντικές ενέργειες καταπάτησης εκτάσεων που προκαλούν αύξηση του κινδύνου πλημμυρών και αλλοιώνουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του.
Το είδος του υπό μελέτη έργου είναι υδραυλικό καθώς αφορά σε έργα διευθέτησης του ποταμού Κηφισού στα οποία περιλαμβάνεται επίσης μια λεκάνη ανάσχεσης των μεγάλων πλημμυρικών γεγονότων ανάντη της Αττικής Οδού καθώς και πρόταση οριοθέτησης του π. Κηφισού. Στα υπό μελέτη έργο περιλαμβάνονται και τα αναγκαία λόγω τοπικών συνθηκών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων συνοδά έργα (Γέφυρες, Πεζογέφυρες, Μετακινήσεις/Αποκαταστάσεις δικτύων ΟΚΩ, Φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις, κ.λπ.). Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από τρία διακριτά μεταξύ τους τμήματα:
Το 1ο τμήμα «Τρεις Γέφυρες – Κόκκινος Μύλος» περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης στο υφιστάμενο, τραπεζοειδούς διατομής και επενδεδυμένο, τμήμα του π. Κηφισού.
Το 2ο τμήμα «Κόκκινος Μύλος-Αττική Οδός» περιλαμβάνει τα έργα διευθέτησης στην κοίτη του π. Κηφισού που ευρίσκεται σε φυσική κατάσταση σε μεγάλο βαθμό παρά τις πολυάριθμες επιβαρυντικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις (π.χ. πλευρικοί τοίχοι από σκυρόδεμα στο όριο της κοίτης).
Το 3ο τμήμα «Λεκάνη Ανάσχεσης ανάντη της Αττικής Οδού» περιλαμβάνει τα έργα σε τμήμα του ποταμού που ευρίσκεται σε φυσική κατάσταση με τα οποία διευρύνεται η υφιστάμενη λεκάνη ανάσχεσης για μείωση της πλημμυρικής παροχής αιχμής σημαντικών πλημμυρικών γεγονότων στα κατάντη τμήματα του π. Κηφισού.