Το Πράσινο Κίνημα είναι μία πλατιά κοινωνική συμμαχία πολιτών. Εσύ είσαι η δύναμή μας. Αυτό μας διατηρεί απολύτως ανεξάρτητους από οποιαδήποτε συμφέροντα.

Με τη συνεισφορά σου υποστηρίζεις τις δράσεις και τις καμπάνιες για την πράσινη πολιτική. Ακόμα και η πιο μικρή συνεισφορά είναι για μας πολύτιμη.

Ενίσχυσέ μας:

IBAN: GR09 0172 0180 0050 1810 8062 775


Σύμφωνα με τα άρθρα 7 & 8 του Ν.3023/2002:

Απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τα κόμματα και τους υποψήφιους βουλευτές από:

  • Φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
  • Νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
  • Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού.
  • Φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή είναι ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών, εν γένει, σταθμών.

Η χρηματοδότηση κομμάτων ή συνασπισμών, από το ίδιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.