Στην Αθήνα σήμερα, την 11η Ιανουαρίου 2018 το πολιτικό κόμμα «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 224, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,  συνιστούμε επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πολιτικής τεκμηρίωσης, εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας «Εταιρεία» κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα στις ρυθμίσεις των άρθρων 741 επ. καθώς και το άρθρο 4, παρ. 1 του νόμου 3023/2002 για την «ίδρυση και λειτουργία κέντρων ερευνών και μελετών καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών των πολιτικών κομμάτων» με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1ο | ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται: «ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ»

ΑΡΘΡΟ 2ο | EΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Αθήνα και διεύθυνση τα γραφεία επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 224, όμως η διεύθυνση μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων χωρίς τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 3ο | ΣΚΟΠΟΣ

Η συνιστώμενη με το παρόν επιστημονική αστική εταιρεία έχει σκοπό μη κερδοσκοπικό και ειδικότερα τη μελέτη, την ανάλυση και τη διάδοση, με κάθε τρόπο, όλων των πτυχών του οικολογικού και πράσινου προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σκοποί της εταιρείας είναι:

 • Η παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση και διατύπωση προτάσεων σε ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την Κοινωνία, την Οικονομία, τους Θεσμούς και την Πολιτική από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικολογίας.
 • Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση πολιτικών στελεχών.
 • Η έρευνα και η τεκμηρίωση ζητημάτων πολιτικής οικολογίας και πράσινων πολιτικών και η ευρεία δημοσιοποίησή τους.
 • Η υποστήριξη της πολιτικής οικολογίας και των πράσινων πολιτικών καθώς και της αλληλεγγύης και της αναπτυξιακής βοήθειας σε διεθνές επίπεδο.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, συζητήσεων, εκδόσεων, εκθέσεων και η δημοσίευση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας.
 • Η θεσμοθέτηση, προκήρυξη και χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση των μελετών και ερευνών σχετικών προς τους σκοπούς της εταιρείας καθώς και διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
 • Η θεσμοθέτηση της απονομής βραβείων και υποτροφιών σε πρόσωπα ή συλλογικότητες που διακρίνονται με το έργο τους στο πεδίο του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας.
 • Η συλλογή και η προστασία των ιστορικών αρχείων του οικολογικού κινήματος στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 4ο | ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της επιστημονικής εταιρείας ορίζεται αόριστη  και εξακολουθεί να ισχύει υπό το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, εθνικό και πιθανώς κοινοτικό καθεστώς, ακόμα και μετά από ενδεχόμενη κατάργηση ή τροποποίηση των διατάξεων των νόμων που χρησιμοποιήθηκαν ως αφετηρία για τη σύσταση της παρούσης εταιρείας. Ο θάνατος, η πτώχευση ή η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 5ο | ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, ποσό που κατέβαλε το «Πράσινο Κίνημα».
 2. Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο κατατίθεται στο ταμείο της, τα κινητά και ακίνητα πράγματα που περιέρχονται στην κυριότητά της, τα έσοδα που προέρχονται από τα πνευματικά δικαιώματα των συγγραμμάτων, των δοκιμίων και των μελετών που εκδίδει ή από όποιες άλλες δραστηριότητες, από τις εισφορές των εταίρων των φίλων και των υποστηρικτών, τις δωρεές υλικών και άυλων αγαθών και τις πάσης φύσης παροχές αυτών ή τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, τη χρηματοδότηση που προβλέπει ο νόμος επί των τακτικών εσόδων του Προϋπολογισμού της χώρας, ή όπως τροποποιηθεί, για επιμόρφωση και λειτουργία επιστημονικών εταιριών προς τα κόμματα, τις ενδεχόμενες επιδοτήσεις εκ μέρους του Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ινστιτούτου ή άλλων διεθνών οργανισμών καθώς επίσης από τα δικαιώματα και τις εισπράξεις της εταιρείας κατά την επιδίωξη των σκοπών της και την εν γένει λειτουργία της.

ΑΡΘΡΟ 6ο | ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι:

Α) η Γενική Συνέλευση του Εταίρου

Β) το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΡΘΡΟ 7ο | ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, στη Γενική Συνέλευση του εταίρου, η οποία είναι το εκάστοτε Πολιτικό Συμβούλιο του «Πράσινου Κινήματος» όπου και εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και τον πρόεδρό του και αποφασίζει για τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του εταίρου (δηλ. το Πολιτικό Συμβουλιο του Πράσινου Κινήματος) συνέρχεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και περιγράφει το γενικό πλαίσιο της εταιρικής δράσης, καθορίζει τις στρατηγικές επίτευξης των σκοπών και στόχων, εκλέγει και ελέγχει το Δ.Σ. με τους όρους και τους περιορισμούς του παρόντος Καταστατικού, εγκρίνει ή καταψηφίζει τον απολογισμό του Δ.Σ. και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Επίσης, ελέγχει τα οικονομικά της εταιρείας, όταν και όποτε το κρίνει σκόπιμο, εγκρίνει ή όχι την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών που εισηγείται το Δ.Σ., εγκρίνει ή όχι την ίδρυση παραρτημάτων του Ινστιτούτου που εισηγείται το Δ.Σ. Τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος δύναται να καλέσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα, ομοίως και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ιδρύματος δύναται να θέσει όποτε κρίνει θέμα ή θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του πολιτικού συμβουλίου του «Πράσινου Κινήματος».

ΑΡΘΡΟ 8ο | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Η Γενική Συνέλευση του εταίρου (δηλ. το Πολιτικό Συμβουλιο του Πράσινου Κινήματος) οποτεδήποτε μπορεί να αποφασίσει:

Α) την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. που την εκπροσωπούν και να ορίσει νέα.

Β) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.

Γ) την προσθήκη στους σκοπούς της εταιρείας και άλλων δραστηριοτήτων.

Δ) την τροποποίηση όρων του παρόντος καταστατικού.

Ε) την εισδοχή και την εισφορά νέων εταίρων

Οι αποφάσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται κατά αυξημένη πλειοψηφία των 3/4 των εταιρικών μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 9ο | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (8) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, όλα μέλη του κόμματος του Πράσινου Κινήματος. Εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια (ακολουθώντας τις διαδικασίες του εκλογικού συνεδρίου του Πράσινου Κινήματος) με απόλυτη πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος.

Δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι και όσες διατηρούν σχέση υπαλλήλου ή μόνιμου συνεργάτη της Εταιρείας. Δε δύνανται να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι και όσες διατηρούν σχέσεις οικονομικής εξάρτησης με την Εταιρεία ή και το κόμμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την εκτελεστική αρμοδιότητα αναφορικά με τη διοίκηση και τη λειτουργία της εταιρείας, με αποκλειστικές τακτικές και έκτακτες διαχειριστικές εξουσίες.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου και έκπτωσης ή ανάκλησης από το αξίωμα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το όργανο δύναται να το αντικαταστήσει εντός εξήντα (60) ημερών μέσω σύγκλησης της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου του «Πράσινου Κινήματος». Η θητεία του εν λόγω μέλους διαρκεί όσο και εκείνη του οργάνου.

Τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας δύνανται να παρακολουθούν τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του «Πράσινου Κινήματος» και να καταθέτουν τις απόψεις τους για τον προγραμματισμό δράσης της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση, το συντονισμό και την επίβλεψη όλων των εταιρικών υποθέσεων και μεριμνά για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Το Δ.Σ. αποτελείται:

 • Από τον Πρόεδρο – Διαχειριστή της Εταιρείας
 • Από τον Αντιπρόεδρο
 • Από το Γραμματέα
 • Από τον Ταμία
 • Από τεσσερα επιπλέον μέλη

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών του.

Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτείται το Δ.Σ. να ευρίσκεται σε απαρτία. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο Πρόεδρος.

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδοποιούνται για τη σύγκλησή του με συστημένη επιστολή (ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο να υπάρχει απάντηση ότι παρελήφθη) που αποστέλλεται τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ως άνω διατύπωση κάμπτεται με την υπογραφή των μελών σε σχετικό βιβλίο, ότι έλαβαν γνώση της πρόσκλησης και της σύγκλησης του Δ.Σ..

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, το Δ.Σ. επαναλαμβάνεται στον ίδιο χώρο, μετά από μια εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, οπότε ευρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παριστάμενων μελών του.

Ο Πρόεδρος ορίζεται από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος, ενώ τα λοιπά μέλη συμπεριλαμβανομένων του Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία, εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα ή του Ταμία, είναι δυνατή η προσωρινή άσκηση των καθηκόντων αυτού από άλλο μέλος του Δ.Σ..

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τρία (3) από τα μέλη του με γραπτή τους αίτηση προς τον Πρόεδρο, πάντοτε όμως κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου.

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα εξάμηνο συνεχώς από τις συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί σιωπηρά. Αυτό βεβαιώνεται με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η κενή θέση αυτού συμπληρώνεται από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος.

Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό καθώς και η γνώμη των μελών που τυχόν διαφωνούν. Τα πρακτικά υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση και σε περίπτωση άρνησης κάποιου μέλους να υπογράψει, η άρνησή του αναγράφεται στο πρακτικό και υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και στη λειτουργία της εταιρείας, πάντοτε όμως σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος. Ειδικότερα:

Α) Επεξεργάζεται τον ετήσιο προγραμματισμό της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη σχετική γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής.

Β) Καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο για έγκριση στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος τον προϋπολογισμό, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και προγραμμάτων καθώς και τον απολογισμό της εταιρείας. Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει, ψηφίζει και υποβάλλει και το γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού.

Γ) Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Δ) Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος και εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

E) Εισηγείται την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος.

ΣΤ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε επιστημονικά προγράμματα με άλλα Ιδρύματα και την ένταξή της σε ευρύτερους σχηματισμούς με παρεμφερείς σκοπούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως το Green European Foundation ή άλλα παρεμφερή ιδρύματα Πράσινων κομμάτων άλλων χωρών.

Ζ) Εισηγείται στη Γ.Σ. την ίδρυση παραρτημάτων της Εταιρείας.

Η) Με πρότασή του και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής επικυρώνει τους κανόνες για την απονομή βραβείων και υποτροφιών.

Θ) Καθορίζει σε ετήσια βάση τις προϋποθέσεις εγγραφής και συμμετοχής των φίλων και υποστηρικτών της εταιρείας.

Ι) Επικυρώνει την εγγραφή των φίλων και υποστηρικτών της εταιρείας, είναι υπεύθυνο για την επικαιροποίηση των σχετικών μητρώων και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία την απομάκρυνση όσων καταστρατηγούν τις καταστατικές τους υποχρεώσεις και τους ισχύοντες κανονισμούς.

ΙΑ) Είναι υπεύθυνο για τη διαρκή πληροφόρηση φίλων και υποστηρικτών γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας και για τη σύγκληση της γενικής τους συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 10ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχειριστής της εταιρείας, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρος:

Α) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, έναντι οποιασδήποτε αρχής ή τρίτου, αυτοπροσώπως ή με πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν και εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει συμβάσεις και δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρεία.

Β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη αυτών και διευθύνει τις συζητήσεις. Οι προσκλήσεις για συνεδρίαση στέλνονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τρεις (3) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Γ) Καταρτίζει, βοηθούμενος από το Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν, την οποία και υπογράφει. Θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη δεν συζητείται, εκτός αν πρόκειται για επείγουσα υπόθεση και συμφωνήσει σε αυτό η πλειοψηφία των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ) Αλληλογραφεί με τις Αρχές και υπογράφει όλα τα έγγραφα του ιδρύματος προς τρίτους.

Ε) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τα οποία συνυπογράφει με τον Ταμία.

ΣΤ) Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο προσωπικό της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και ενεργεί σύμφωνα με τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις και εντολές τους.

ΑΡΘΡΟ 11ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, το μέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης:

Α) Μεριμνά για τη σύνταξη και υπογραφή των πρακτικών του Δ.Σ.

Β) Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της εταιρείας.

Γ) Συμπράττει  με τον Πρόεδρο στη σύνταξη των προσκλήσεων των συνεδριάσεων των οργάνων της εταιρείας.

Δ) Τηρεί τα Βιβλία του Διοικητικού Συμβουλίου, τα έγγραφα και τη σφραγίδα της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 12ο | ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, το μέλος του Δ.Σ. που θα οριστεί κατόπιν σχετικής του απόφασης:

Α) Εισπράττει όλα τα έσοδα της εταιρείας.

Β) Εκτελεί τις πληρωμές της εταιρείας.

Γ) Επιβλέπει τα Λογιστικά και Φορολογικά Βιβλία της εταιρείας, τη σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, έχει τη μέριμνα για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το προσωπικό του Ινστιτούτου και γενικά προς οποιονδήποτε τρίτο.

Δ) Μεριμνά για την έγκαιρη κατάρτιση και υποβολή στα αρμόδια όργανα της εταιρείας προς έγκριση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της εταιρείας.

Ε) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό καθώς και τα εντάλματα πληρωμής για κάθε δαπάνη.

ΑΡΘΡΟ 13ο | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας αναπτύσσονται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, γύρω από πέντε βασικούς άξονες:

Α) Τη δημιουργία αρχείου Πράσινης Πολιτικής και Οικολογίας

Β) Τις εκδόσεις συγγραμμάτων, δοκιμίων, μελετών, περιοδικών και άλλων έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων σχετικών με τον οικολογικό προβληματισμό και την πράσινη πολιτική και οικολογία.

Γ) Την πολιτική τεκμηρίωση.

Δ) Την επιμόρφωση.

Ε) Τη μελέτη της οργάνωσης της οικονομίας από τη σκοπιά της πολιτικής οικολογίας με έμφαση στην Κοινωνική Οικονομία.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, μεταξύ των δραστηριοτήτων της Εταιρείας συγκαταλέγονται:

 • η συγκρότηση επιτροπών μελέτης, έρευνας αυτόνομα ή και σε συνεργασία με άλλα νομικά και φυσικά πρόσωπα
 • η διοργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συζητήσεων, ομιλιών κ.α. και ανάπτυξη νέων τρόπων επαφής με κοινωνία
 • η έκδοση και διάθεση εντύπων, φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων κ.α.
 • η παραγωγή και προβολή ταινιών, βίντεο, DVD κ.ά. και χρήση κάθε ηλεκτρονικού και οπτικοακουστικού μέσου και υλικού

Οι άξονες δραστηριοτήτων αναλύονται εκτενέστερα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 14ο | ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΟΥ

Η ευθύνη του εταίρου (δηλ. του Πολιτικού Συμβουλίου του Πράσινου Κινήματος) για τα χρέη της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της όσο και μετά την εκκαθάριση περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.

ΑΡΘΡΟ 15ο | ΦΙΛΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Φίλοι της εταιρείας θεωρούνται όλα τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που συμβάλλουν, μέσω δωρεών υλικών ή/και άυλων αγαθών και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, στη δημιουργία ή αύξηση των περιουσιακών της στοιχείων ή συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δράσεών της μέσω συνεργασιών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

Η Συνέλευση των φίλων της εταιρείας συγκαλείται από τον/την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Δεν ισχύει ο κανόνας της απαρτίας. Η συνέλευση καταθέτει γνωμοδότηση γύρω από τις δραστηριότητες του εταιρείας.

Υποστηρικτές της εταιρείας θεωρούνται όσοι συμμετέχουν στις προγραμματισμένες του δραστηριότητες, καταβάλλοντας μια ετήσια συνδρομή η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υποστηρικτές πληροφορούνται τακτικά γύρω από τις δραστηριότητες της εταιρείας, λαμβάνουν μέρος εάν το θελήσουν και δύνανται να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές και τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Ινστιτούτου.

Σε ετήσια συνέλευσή τους καταθέτουν τις απόψεις τους γύρω από τις δραστηριοτητες της εταιρίας προς το ΔΣ.

Η εταιρεία οφείλει να τροφοδοτεί σε φίλους και υποστηρικτές το ενδιαφέρον συμμετοχής στις δραστηριότητες του με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκούς διαλόγου γύρω από τους άξονες της διαρκούς της ανάπτυξης.

Η απονομή του τίτλου του φίλου ή/και του υποστηρικτή της εταιρείας είναι στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16ο | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Επιστημονική Επιτροπή συγκροτείται από πρόσωπα με ιδιαίτερη, αναγνωρισμένη επιστημονική δράση στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η θητεία των μελών της είναι τριετής και ταυτόχρονη με τη θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται και εκπίπτουν του αξιώματός τους με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αμέσως μετά τη σύσταση της Επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν πρόεδρο και, εάν κριθεί αναγκαίο, τον απαραίτητο αριθμό υπο-επιτροπών.

Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί επί του προγράμματος των δραστηριοτήτων της εταιρείας και επί κάθε άλλου θέματος ,σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΣ.

ΑΡΘΡΟ 17ο | ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ετήσιου ισολογισμού της εταιρείας θα γίνεται από τριμελή επιτροπή οριζόμενη από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος. Η θητεία της είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί. Τα μέλη της δεν δύνανται να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 18ο | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η επιστημονική εταιρεία μετά τεκμηριωμένη εισήγηση του ΔΣ και απόφαση από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος μπορεί να ιδρύει Παραρτήματα, έδρες, αντιπροσωπείες ή γραφεία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη δυνατή προαγωγή των δραστηριοτήτων της.

ΑΡΘΡΟ 19ο | ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Α) Οι εταίροι οφείλουν να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία των σκοπών και στόχων της επιστημονικής εταιρείας.

Β) Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της επιστημονικής εταιρείας ρυθμίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας.

Γ) Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση των ?  από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος

Δ) Τα μέλη του Δ.Σ δεν δικαιούνται αμοιβής, παρά μόνον αποζημιώσεις εξόδων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του οργάνου και του Ινστιτούτου.

ΑΡΘΡΟ 20o | ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α) Η επιστημονική εταιρεία λύεται με απόφαση των τριών τετάρτων των εταίρων με απόφαση από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος με αυξημένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 και για κάθε άλλο λόγο που προβλέπεται από το νόμο.

Β) Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της επιστημονικής εταιρείας αυτή τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση και χρέη εκκαθαριστή εκτελεί ο τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διαχειριστής της ή άλλο πρόσωπο που θα επιλέξει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος.

Γ) Μετά τη διάλυση τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις, εταιρείες, ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η επιλογή του δικαιούχου πραγματοποιείται με απόφαση από το Πολιτικό Συμβούλιο του Πράσινου Κινήματος με αυξημένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

Δ) Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής συμπαράστασης, πτώχευσης ή άλλης μεταβολής της προσωπικής κατάστασης εταίρου, η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών. Οι κληρονόμοι δικαιούνται να λάβουν μόνο την εισφορά του κληρονομούμενου και δεν καθίστανται μέλη της επιστημονικής εταιρείας.

Ε) Η εισδοχή νέων εταίρων μπορεί να γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων με αυξημένη πλειοψηφία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

ΑΡΘΡΟ 21o | ΒΙΒΛΙΑ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση σύνταξης ετήσιου προϋπολογισμού και ετήσιου ισολογισμού και τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων που προβλέπει ο νόμος. Οι λογαριασμοί της εταιρείας και τα βιβλία αυτής βρίσκονται πάντα στη διάθεση των εταίρων. Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου αυτού.

 


 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το Προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στο πρώτο ιδρυτικό εκλογικό συνέδριο του Πράσινου Κινήματος, αποτελείται από οκτώ (8) τακτικά μέλη ως εξής:

Πρόεδρος: Νίκος Παπαδάκης

Αντιπρόεδρος: Αγγελική Μπουρμπούλη

Γραμματέας: Ζωή Μιχαηλίδη

Ταμίας: Θανάσης Ακρίβος

Μέλη:

Χρήστος Στεργίου

Λένα Ντέρου

Κωστας Ιωάννου

Τάκης Παππάς

 


 

Προς πίστωση συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται:

1) Για το πολιτικό κόμμα «ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ», Κώστας Καλογράνης