Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση εννοούμε την  αξιοποίηση της πληροφορικής στη Διοίκηση και την γραφειοκρατεία προς όφελος του πολίτη που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την επίτευξη διαφάνειας στις συναλλαγές με το κράτος και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-Government) σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπου και είναι ευρέως διαδεδομένη είναι «η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη δημόσια διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών».Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ουσιαστικά ο τεχνολογικός ενδιάμεσος μεταξύ πολιτών και κυβερνήσεων υπό το ενδεχόμενο μιας ηλεκτρονικής απελευθέρωσης στην Επικοινωνία, στην εξέλιξη των κανονισμών και την δημοκρατική έκφραση της θέλησης των πολιτών.

Επιγραμματικά αναφέρουμε μερικά από  τα  οφέλη

  • Παροχή υπηρεσιών στο κοινό:

Η  «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» (eGovernment) έχει ήδη αποδείξει τα πλεονεκτήματά της στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά δυνατή όχι μόνον την ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες των δημόσιων αρχών, αλλά διευκολύνει επίσης σε μεγάλο βαθμό τις συναλλαγές των διοικουμένων με τη μείωση του χρόνου αναμονής, απαλείφει τον χρόνο μετακίνησης και τα έξοδα  . Επίσης οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας ιδίως τα ηλεκτρονικά φόρουμ, τους εικονικούς χώρους συζητήσεων και την ηλεκτρονική ψήφο, να υποβάλλουν άμεσα ερωτήσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να διατυπώνουν τη γνώμη τους επί των πολιτικών που ασκεί το δημόσιο.

  • Προσφορά υπηρεσιών στις επιχειρήσεις:

H βελτίωση της παροχής ηλεκτρονικών διοικητικών υπηρεσιών επιφέρει αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κόστους των ιδίων των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και του κόστους συναλλαγής για τις επιχειρήσεις (χρόνος, πόροι). Επιπλέον επιφέρει διαφάνεια στις συναλλαγές του Δημοσίου με τις επιχειρήσεις.

  • Υπηρεσίες μεταξύ των δημόσιων αρχών,

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καθιστά δυνατή την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, αλλά και των θεσμικών οργάνων. Οι περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές κυρίως  διακινούν  τα πάσης φύσεως έγγραφα ( αποφάσεις ,βεβαιώσεις  κ.λ.π ) ηλεκτρονικά , που έχει ως αποτέλεσμα την δραματική  μείωση του κόστους  διακίνησης, την μηδενική δαπάνη σε εκτυπώσιμο υλικό το οποίο δεν υπάρχει με  άμεση προσφορά στην οικολογία  και  την εξοικονόμηση πόρων γενικότερα.