Η  χορήγηση αδείας αρχικά από την ΕΕ και στη συνέχεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της χώρας μας, για τη διάθεση του ROUNDUP, αγνοεί  τις προειδοποιήσεις του Διεθνούς Γραφείου Έρευνας για τον καρκίνο (IARC) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα ψηφίσματα δεκάδων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και τις υπογραφές 1,3 εκατομμυρίων πολιτών για την απαγόρευση της καρκινογόνου ουσίας Glyphosate,  που συγκεντρώθηκαν σε ένα μικρό διάστημα πέντε μηνών το 2017.

Το “Πράσινο Κίνημα” ενώνει τη φωνή του με τις συλλογικότητες που αντιδρούν στη χορήγηση άδειας του ROUNDUP και απαιτεί τα εξής:

  1. Να ανακαλέσει την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ημερομηνία 6/3/2018 ΑΔΑ: ΩΑΙΙ4653ΠΓ-ΠΘΧ με την οποία απευθύνεται προς την «ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ» και της «Χορηγεί  άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP FLEX Ερασιτεχνική χρήση (δραστική ουσία: glyphosate)»
  2. Να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ακύρωση της πρόσφατης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παραβιάζει:
  • τη νομοθετική και θεμελιώδη «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ» όπως αναφέρεται στο Άρθρο 191 της συνθήκης για τη λειτουργία της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  • τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

Ο αγώνας κατά της κυριαρχίας των μεταλλαγμένων και υπέρ των παραδοσιακών σπόρων και της βιολογικής τροφής πλέον είναι αέναος.