Α. Ιδρύεται νέο πολιτικό κόμμα με τον τίτλο ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ και με έδρα την Αθήνα, το οποίο δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα υπάρχουν Ελληνικές κοινότητες.

Το έμβλημα του κόμματος είναι ο ήλιος σε χρώμα κιτρινοπορτοκαλί που είναι το χρώμα του ήλιου την ώρα που ανατέλλει, με την ενεργειακή περιστροφική του διαδικασία, συμβολίζοντας την πηγή ενέργειας που απορρέει για κάθε οργανισμό.

Ακριβώς από κάτω είναι δύο κυματοειδής γραμμές, η μία σε μπλε χρώμα συμβολίζοντας την θάλασσα και τον ουρανό και η άλλη σε πράσινο χρώμα συμβολίζοντας το χερσαίο πράσινο και οικολογικό βιότοπο και τοποθετημένες δεξιά οι λέξεις ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, οι οποίες είναι διατεταγμένες η μία κάτω από την άλλη.

Η οργάνωση και η δράση του κόμματος εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η οργάνωση και η λειτουργία του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ εδράζονται στις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, της διαφάνειας, της πιστής αντιπροσώπευσης των πολιτών, της συλλογικότητας, του σεβασμού των αποφάσεων των οργάνων του κόμματος και της συλλογικής Βούλησης των μελών και των φίλων της.

Το κόμμα θα προασπίζει την Εθνική Ανεξαρτησία, την Εθνική Κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας, το Δημοκρατικό Κοινοβουλευτικό Πολίτευμα και το Σύνταγμα, θα προωθεί δε το κοινωνικό κράτος δικαίου και την κοινωνική συνοχή και θα αγωνίζεται για την οικολογική μεταστροφή της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα.

Το καταστατικό του κόμματος θα εγκριθεί από το πρώτο τακτικό Συνέδριο που θα συγκληθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Θα προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες για τις καταστατικές αρχές και ρυθμίσεις του κόμματος, ώστε η κοινωνία των πολιτών να έχει άμεση επιρροή στη θεσμική λειτουργία του νέου κόμματος.

 


 

Β. Προσωρινές Καταστατικές Ρυθμίσεις

  1. Μέχρι την έγκριση του καταστατικού από το πρώτο τακτικό Συνέδριο και την εκλογή των Οργάνων του κόμματος, το κόμμα θα διοικείται και θα εκπροσωπείται από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη.
  2. Η διοίκηση και λειτουργία του κόμματος από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή θα βασίζεται στις ακόλουθες ρυθμίσεις, οι οποίες επέχουν θέση καταστατικών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την έγκριση του Καταστατικού του κόμματος:

2.1. Η διοίκηση ασκείται συλλογικά από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία για όλα τα θέματα διοίκησης, εκπροσώπησης και λειτουργίας του κόμματος και αποτελεί το ανώτατο καθοδηγητικό πολιτικό όργανο του κόμματος.

2.2. Η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο του Κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής

β) δώδεκα (12) μέλη

2.3. Τα μέλη της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής θα έχουν τις ακόλουθες ειδικότερα αρμοδιότητες:

(α) Ο Πρόεδρος του κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής προεδρεύει όλων των συλλογικών κομματικών οργάνων, έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού του έργου της Διοικούσας Επιτροπής και της αποτελεσματικής προβολής των θέσεων του κόμματος, το οποίο και εκπροσωπεί στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό. Επίσης, υποβάλλει υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες και θεωρείται ότι λαμβάνει σταυρούς προτίμησης το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο ψηφοδέλτιο του οποίου περιλαμβάνεται, σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία.

(β) Πέραν των ανωτέρω, η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή αναθέτει με απόφασή της στα μέλη της την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων.

2.4. Η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή, έχει περαιτέρω τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Την προώθηση και διάδοση των ιδεών, του προγράμματος και των καταστατικών αρχών του κόμματος, καθώς και την οργανωτική ανάπτυξή του ενόψει, ιδιαίτερα, των προσεχών βουλευτικών εκλογών.

(β) Στα πλαίσια αυτά, η Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή θα ορίσει άμεσα προσωρινές περιφερειακές επιτροπές (επιτροπές ανά περιφερειακή ενότητα), οι οποίες θα αναλάβουν να προωθήσουν τις θέσεις του κόμματος στην περιφέρειά τους και να συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος, τα οποία και θα εγκριθούν τελικά από την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή.

(γ) Θα οργανώσει μητρώα και ηλεκτρονικούς καταλόγους μελών και φίλων, στους οποίους θα εγγραφούν όσοι δηλώνουν ότι διάκεινται θετικά στις Αρχές της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματος και επιθυμούν ως πολίτες να εκφρασθούν μέσα από τις τάξεις του, ανεξάρτητα αν διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα ή είναι Έλληνες της διασποράς, ή μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας διαφορετικής υπηκοότητας, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

(δ) Θα ξεκινήσει Δημόσιο διάλογο με αναρτήσεις στο Διαδίκτυο των αρχών και θέσεων του κόμματος, θα προωθήσει την ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, με όλα τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και θα εισηγηθεί στο πρώτο τακτικό Συνέδριο το καταστατικό του κόμματος.

(ε) Είναι αρμόδια για την τελική έγκριση και κατάρτιση των εκλογικών συνδυασμών του κόμματος σε όλες τις περιφέρειες, για την οργάνωση της οικονομικής διαχείρισης του κόμματος, την επικοινωνία, την κατανομή των δημοσίων εμφανίσεων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, τη νομική υποστήριξη και την πολιτική καθοδήγηση όλων των υποψηφίων.

 


 

Γ. Καταστατικές Αρχές

  1. Η πολιτική δράση, η διοίκηση και η λειτουργία του κόμματος θα διέπεται από τις ακόλουθες βασικές καταστατικές αρχές, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο καταστατικό του κόμματος, που θα εγκριθεί από το πρώτο τακτικό Συνέδριο:

(α) Το κόμμα είναι ανοικτό και σε συνεχή άμεση και αμφίδρομη επικοινωνία με την κοινωνία των πολιτών, στην οποία αποκλειστικά στηρίζεται. Οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στις οργανώσεις του κόμματος, αποκτούν την ιδιότητα του μέλους, ενώ στις συνεδριάσεις των οργανώσεων βάσης μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον το επιθυμούν, και φίλοι. Τα μέλη και οι φίλοι αποκτούν την ιδιότητά τους με δήλωσή τους, οποτεδήποτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έγγραφης δήλωσης. Το κόμμα είναι ευρύτατα αντιπροσωπευτικό και υπηρετεί την ελεύθερη και ακηδεμόνευτη λαϊκή έκφραση.

(β) Τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος εκφράζονται με άμεσες δημόσιες ψηφοφορίες, στα μείζονα ιδεολογικά, πολιτικά και διοικητικά θέματα. Τα μέλη εκπροσωπούνται στα συνέδρια και στις περιφερειακές συνελεύσεις του κόμματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό του. Τα μέλη και οι φίλοι διατηρούν μόνιμη και συνεχή διαδραστική επικοινωνία με τα όργανα του κόμματος, όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στο καταστατικό.

(γ) Η πολιτική καθοδήγηση του κόμματος θα γίνεται από συλλογικά όργανα, τα οποία θα διαδεχθούν την Ιδρυτική Διοικούσα Επιτροπή. Τα όργανα του κόμματος αποφασίζουν με βάση την αρχή της πλειοψηφίας και τα μέλη τους ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις που λαμβάνονται.

(δ) Τα όργανα του κόμματος θα εκλέγονται  από τα μέλη των οργανώσεων βάσης και το Συνέδριο του κόμματος.

(ε) Το καταστατικό θα προβλέπει ειδικότερους  περιορισμούς για τα αξιώματα και τις θέσεις του κόμματος.

 


 

Η παρούσα Ιδρυτική Δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής, ακολουθεί δε και συνυποβάλλεται το καταστατικό του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ το οποίο υπογράφεται από 212 ιδρυτικά μέλη.

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου, 2017

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος του Κόμματος και της Ιδρυτικής Διοικούσας Επιτροπής

Κωνσταντίνος Καλογράνης του Δημητρίου