Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η πιο ολοκληρωμένη διεθνής συνθήκη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η Σύμβαση προτάθηκε το 2011 και ετέθη σε ισχύ τον Αύγουστο του 2014.
Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης η βία κατά των γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την αντιμετώπισή της προβλέπονται μέτρα πρόληψης της βίας, προστασίας των θυμάτων και δίωξης των δραστών.
Χαρακτηριστικό της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι η αναφορά της στην έμφυλη βία και η έμφαση που αποδίδει στην πρόληψη.
Σημαντικές προβλέψεις για την προστασία των θυμάτων επιβάλλουν στα κράτη – μέλη να ενισχύσουν τη μέριμνα που λαμβάνουν για τη στήριξή τους.
Η προστασία των θυμάτων ολοκληρώνεται με μια δέσμη κανόνων που θέτουν την υποχρέωση στα κράτη είτε να ποινικοποιήσουν συμπεριφορές που μέχρι σήμερα διέφευγαν του ποινικού ενδιαφέροντος της Πολιτείας, όπως για παράδειγμα τον εξαναγκασμό σε σύναψη γάμου, τη σεξουαλική παρενόχληση και το stalking είτε να προβλέψουν την αποζημίωση των θυμάτων
Αξιοσημείωτες δε,είναι οι παρεμβάσεις που προωθούνται από τη Σύμβαση ώστε το θύμα να προστατεύεται τόσο στην ποινική όσο και στην αστική δίκη.
Καινοτομία της Σύμβασης συνιστά η ίδρυση μηχανισμού παρακολούθησης. Σε αυτόν περιλαμβάνεται η GREVIO, ανεξάρτητο όργανο που συγκροτείται από τεχνοκράτες και είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης από τα κράτη – μέλη που την έχουν υπογράψει.
Επίσης,σημαντική παράμετρος της Σύμβασης είναι ότι τα κράτη – μέλη που υπογράφουν τη Σύμβαση ενθαρρύνονται να εφαρμόσουν τις προβλέψεις της και στην περίπτωση που θύμα της βίας είναι άνδρας ή αγόρι, αφού σχέσεις εξουσίας αναπτύσσονται και σε βάρος των ανδρών, συνήθως των παιδιών και εφήβων.
Βία κατά των γυναικών στην ΕΕ
Η βία κατά των γυναικών αποτελεί βάναυση μορφή διακρίσεων και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμφανίζεται δε σε όλες τις κοινωνίες και όλες τις χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:
-Μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών·
-Μία στις 20 γυναίκες έχει υπάρξει θύμα βιασμού·
-Πάνω από το ήμισυ (55 %) των γυναικών έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση·
-Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί ψυχολογική κακοποίηση από τον σύντροφό της·
-Μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από ενήλικα στην παιδική της ηλικία.
Στις 11 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο εξέδωσε δύο αποφάσεις για την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.
Προσχωρώντας στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να καταπολεμήσει τη βία εναντίον των γυναικών εντός της επικράτειάς της και ανά τον κόσμο, ενισχύει δε το ισχύον νομικό πλαίσιο και την ικανότητά δράσης τηςΗ Σύμβαση έχει ήδη υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Το γεγονός ότι προσχωρεί στη Σύμβαση και η ΕΕ θα εξασφαλίσει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου και θα ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ σε διεθνή φόρουμ, όπως η Ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO).
Τι ισχύει στη χώρα μας
Λειτουργεί ήδη ένα συνεκτικό Πανελλαδικό Δίκτυο Δομών που υποδέχεται και στηρίζει γυναίκες που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας. Εποπτεύεται από τη ΓΓΙΦ και αποτελείται από την τηλεφωνική γραμμή 15900 SOS, τα 39 Συμβουλευτικά Κέντρα και τους 19 Ξενώνες Φιλοξενίας των γυναικών αλλά και των παιδιών τους. Παρέχεται ψυχολογική και κοινωνική, συμβουλευτική, νομική και εργασιακή στήριξη και μικρής διάρκειας φιλοξενία.
Οι υπηρεσίες των δομών συμπληρώνονται με τη δικτύωση και τη συνεργασία με τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και νοσοκομεία, των οποίων το προσωπικό εκπαιδεύεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) .
Στην ελληνική βουλή έχει κατατεθεί και είναι προς ψήφιση τόσο η κύρωση της Σύμβασης όσο και ο εφαρμοστικός νόμος,ώστε η χώρα μας να εναρμονιστεί με τη Συμβαση.
Η κύρωση της Σύμβασης θα ενισχύσει ερμηνευτικά το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο που υποστηρίζει την πραγμάτωση της αρχής της ισότητας και μπορεί να συμβάλει στη χειραφέτηση των κοινωνικών υποκειμένων ανεξαρτήτως φύλου.
Στον εφαρμοστικό προβλέπονται τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού κώδικα και συγκεκριμένων νόμων ώστε να εναρμονιστούμε με τη Σύμβαση.

Το Πράσινο Κίνημα,
Έχοντας σαν αδιαπραγμάτευτες αρχές του την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την αντίθεση του σε οποιαδήποτε μορφής βίας,είναι υπέρμαχος της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και υποστηρίζει τη Κύρωση της Σύμβασης.Η ισότητα των φύλων αποτελεί Οικουμενική Αρχή και οι οποιεσδήποτε πολυποίκιλες έμφυλες διακρίσεις πιστεύουμε ότι αποτελούν σημαντικό έλλειμα δημοκρατίας.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ
Παίρνουμε Θέση—Η Πολιτική στη Πράξη